Vzdělávací programy pro II. stupeň ZŠ

Programy pro druhý stupeň základních škol (90–120 min) pracují kromě diskusních prvků také s dramatickými, a především výtvarnými aktivitami, pomocí nichž rozvíjejí kompetence k umělecké komunikaci a kompetence osobnostně-sociální a kulturní. Programy podporují chápání uměleckých děl, orientaci v umění, představivost a tvořivost. Současně podporují interakci se spolužáky a reagování na jejich podněty. Vybrané programy rozvíjejí také vnímání hudebních podnětů, představy o tanci nebo zapojují hmatové a čichové vjemy.
Pokud není blíže specifikováno, jsou níže uvedené programy vhodné pro všechny ročníky druhého stupně. Na základě předchozí domluvy s pedagogem však přizpůsobíme množství informací konkrétnímu ročníku, aby obsah vhodně doplňoval aktuální výuku a byl přínosem pro návazné vzdělávací aktivity.
 

Edukační program k budově Jezuitské koleje

Letem světem UNESCEM / Co mají společného Kutná Hora, Litomyšl, Brno, Olomouc, Telč, Český Krumlov, Holašovice, Kroměříž, Lednice-Valtice, Praha, Třebíč a Žďár nad Sázavou? Všechna města jsou zapsaná na seznam UNESCO. Ať už jste tato památkově chráněná místa navštívili, nebo ne, během programu je společně blíže prozkoumáme. Otisk, který zanechají v naší paměti, pak ztvárníme technikou fotogramu a koláže.

Edukační programy ke stálé expozici Stavy mysli/ Za obrazem - obměny a intervence

ŘÁDNÁ NÁHODA / Prostřednictvím obrazů Zdeňka Sýkory si představíme vývoj jeho tvorby od realistické malby až po díla spadající pod styl geometrické abstrakce. Ukážeme žákům vznik malby netradičním způsobem. V průběhu programu nás aktivity zavedou do světa struktur a linií. Účastníci budou ve skupinách tvořit s pomocí náhody, ale i předem připraveného řádu. Výtvarné aktivity podpoří představivost a také neméně důležitou schopnost spolupráce.

Klíčová slova: matematika, umění, malba, řád, náhoda, struktury, linie / Umělec: Zdeněk Sýkora

CESTA ZA SNY / Kde se berou sny a jak vznikají? Můžeme na ně nějakým způsobem výtvarně reagovat? Vydejme se do světa snových představ předních českých surrealistů Mikuláše Medka, Jindřicha Štýrského a Toyen. K jakým konkrétním věcem odkazují tvary v jejich obrazech a do jakých prostředí je dosadili? Co vypovídají o jejich životech? Vydáme se na dobrodružnou cestu do podvědomí těchto tří umělců a vyzkoušíme i svoji představivost a fantazii v reakci na jejich díla i vybrané věci kolem nás.

Klíčová slova: sny, fantazie, podvědomí, surrealismus, artificialismus / Umělci: MIkuláš Medek, Jindřich Štyrský, Toyen

UMĚNÍ V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ (1918-1938)/ Program slouží k přestavení meziválečného období. Věnovat se budeme třem hlavním uměleckým hnutím jako je kubismus, expresionismus a surrealismus. Směry budou představeny na obrazech od Josefa Čapka, Emila Filly a Václava Tikala. Program má přivést děti k zamyšlení se nad hrůzami války, nesoucími s sebou společenskou chudobu. Teoretická část proběhne formou diskuze, která podpoří chápání uměleckých děl v meziválečném období. Po teoretické části následuje výtvarná aktivita, při které si děti vyzkouší sestavit vlastní zátiší symbolizující období válečného strádání.

Klíčová slova: válka, společnost, chudoba, současnost / Umělci: Josef Čapek, Emil Filla, František Tikal

CO SE SKRÝVÁ ZA „OSMIČKOU“ / Co se dělo po roce 1948 a jaké změny se udály za dvacet let? Jak situace, které nastaly, ovlivnily umělecký svět na našem území? Jak žili umělci a v čem spočívala jejich tvorba? Na to všechno se budeme ptát během programu, který se věnuje dvěma významným rokům během nichž se svět rozdělil na dvě poloviny. Budeme se zabývat rozdílem mezi tzv. oficiálním a neoficiálním umění a pokusíme se vcítit do člověka, který nemůže svobodně žít svůj život.

Klíčová slova: komunismus, svoboda, zákaz, sorela, 1948, 1968, 1989 / Umělci: Jitka Válová, Věra Janoušková, Mikuláš Medek

 

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22