Průduch / Airway

ENG ↓

Alžběta Josefy (*1984)

Průduch

2020

olej, plátno, 180 * 150 cm

GASK O 1949

Obraz Průduch tvoří v rámci tvorby Alžběty Josefy rozhraní či přechodovou fázi. Je to období, kdy autorka upouští od předmětného světa, v němž realisticky zaznamenává podivné halucinogenní výjevy. Posouvá se postupně k svébytné technice vymývání obrazů a potlačení uměleckého gesta, což vede až k abstraktním procesuálním kompozicím výseků z celku. Tímto kontemplativním naladěním se pokouší o zachycení vzestupu či sestupu k podstatě dějů a procesů, jež usilují o pochopení vlastní zkušenosti a nové poznání.

Malba Průduch je podána ještě formou „kontrolované malby“, ale v akrylovém podkladu již autorka experimentuje s vymýváním. Nechává se tak inspirovat nahodilými archetypálními předobrazy. Výsledkem je pak figurální kompozice odvrácené ženské hlavy a její něžné šíje, zachycující principy dualismu v jeho symetrické monumentalitě. Tělesnost se zde redukuje do objemové estetické znakovosti. Smaragdová monochromní plocha s dramatickými světelnými akcenty připomíná záznam procesu napojení velké kněžky či vědmy, jež právě otevírá brány vnitřní i vnější transformace. Přes světelný průduch nad zátylkem hlavy jako by byla přijímána a vysílána energie/projekce komunikující s okolní atmosférou. Uzavřením průduchu lze zabránit průniku do nitra, což vede k tichému ukončení magického přenosu proměny.

Alžběta Josefy pochází z Liberce a je malířkou a hudebnicí. Vystudovala malbu na AVU v Praze, kde v současnosti žije a pracuje. Od roku 2008 vystavuje doma i v zahraničí.

Alžběta Josefy (1984)

Airway

2020

oil on canvas, 180 * 150 cm

GASK O 1949

Within the context of Alžběta Josefa’s artistic career, Airway represents an interim step or transitional phase. During this period, she abandoned images of the physical world in which she realistically recorded strange hallucinogenic scenes, instead moving gradually towards the distinctive use of a wash technique while suppressing artistic gesture, a development that led her towards abstract process-based depictions of mere fragments of the whole. Working with this contemplative mood, she attempts to grasp the essence of processes by which she seeks to understand personal experience and new knowledge.

Within this artistic evolution, Airway is still rendered in the form of a ‘controlled painting’, although she is already experimenting with washes in the acrylic ground. Inspired by random archetypal images, she has produced the figural composition of the turned-away head of a woman and her graceful neck, capturing the concept of dualism in its symmetrical monumentality. Corporeality is reduced to a volumetric aesthetic sign. The monochrome emerald surface with its dramatic accents of light brings to mind a great priestess or oracle as she opens the gates of inner and outer transformation. Energy appears to be received and transmitted through a shaft of light above the back of the head, a projection that communicates with its surroundings. By closing up this passage, we can close off the interior, thus quietly ending the magical transmission of metamorphosis.

Alžběta Josefy is a painter and musician originally from Liberec. She studied painting at the Academy of Fine Arts in Prague, where she currently lives and works. She has exhibited in the Czech Republic and internationally since 2008.