Uchovávání a evidence

Galerie Středočeského kraje spravuje, eviduje a zpřístupňuje k 31. 3. 2022 celkem 11 011 sbírkových předmětů, které představují ucelený sbírkový fond naší galerie. Sbírka GASK je v zásadě rozčleněna do šesti podsbírek: podsbírky malby, kresby, grafiky, fotografie a nových médií, plastiky a užitého umění a dále samostatné podsbírky iluminace. Více o příběhu sbírky a jednotlivých podsbírkách najdete na našich Sbírkách online.

Sbírkové předměty jsou uloženy v depozitářích s nejvyšším standardem péče a zabezpečení, důraz klademe zejména na optimální klimatické podmínky. Od roku 2020 využíváme pro správu a evidenci sbírek evidenční systém MUSEION s rozhraním schopným sdílet data s dalšími systémy.

S Koncepcí sbírkotvorné komise GASK za rok 2018-2028 se můžete seznámit ZDE.

Restaurování

Nedílnou součást péče o sbírkové fondy tvoří konzervace a restaurování sbírkových předmětů. Galerie Středočeského kraje sice nedisponuje vlastním restaurátorským pracovištěm, ale dlouhodobě externě spolupracuje s licencovanými restaurátory. Náročné restaurování probíhá díky finančním prostředkům z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR ISO/D za spoluúčasti Středočeského kraje, ošetření menšího rozsahu provádíme z vlastního rozpočtu anebo na náklady zapůjčitelů.

V roce 2021 jsme realizovali náročné restaurování celkem 11 děl z malířského souboru Vratislava Nechleby a z rozsáhlé pozůstalosti plastik Karla Kotrby.

Zápůjčky

Podstatnou součástí činnosti správy sbírek je také rozsáhlá agenda zápůjček jiným uměleckým institucím, dále badatelská agenda a související agenda zprostředkování tiskových dat a reprodukčních práv k našim sbírkovým předmětům. Roku 2021 bylo zapůjčeno téměř 200 sbírkových předmětů a jejich reprodukce se objevily v 25 katalozích a odborných publikacích vydaných nejen v České republice. Mezi naše významné zahraniční partnery se v posledních letech zařadily německá Hamburger Kunsthalle, Musée d’Art Moderne v Paříži či nizozemské Museum MORE.

Akvizice

Akviziční činnost je nezastupitelnou součástí poslání Galerie Středočeského kraje jako sbírkotvorné instituce. Organický vývoj budování sbírky zaručuje dokument Koncepce sbírkotvorné činnosti GASK, který klade důraz na provázání s tvorbou osmdesátých a devadesátých let. V roce 2019 byla ředitelkou GASK jmenována nová sbírkotvorná komise, která jako odborný poradní orgán GASK projednává nabídky ke koupi či k darování do sbírky GASK a vyjadřuje se jak k ceně nabízených uměleckých děl, tak k jejich významu z hlediska obohacení a celkového zhodnocení sbírky.

V roce 2021 se podařilo získat do sbírky GASK monumentální objekt Aleše Veselého Vstup do zákona. „Vstup do zákona slouží už skoro sedm let jako kvalitní umělecké dílo ve veřejném prostoru, zároveň účinně signalizuje poslání naší instituce.“ Richard Drury, šéfkurátor GASK

Digitalizace

Digitalizace uměleckých děl je zcela zásadní pro zhodnocování a uchovávání sbírkových fondů. Galerie Středočeského kraje se věnuje systematické digitalizaci svých sbírek již více než 15 let. Pro digitalizaci prací na papíře využíváme služeb digitalizačního pracoviště Středočeské vědecké knihovny, při dokumentaci maleb a plastiky spolupracujeme dlouhodobě s externím sbírkovým fotografem. Do budoucna bude GASK usilovat o vytvoření digitalizačního pracoviště. Roku 2021 byly spuštěny nové Sbírky online, sloužící jako virtuální depozitář. V roce 2022 se prezentace našich sbírek rozšíří o národní portál Esbirky a evropskou kulturní digitální platformu Europeana.