Laokoon / Laocoön

ENG ↓

František Hudeček (1909–1990)

Laokoon

1932

olej, plátno, 150 * 110 cm

GASK O 71

Hudečkův nezvykle velkoryse koncipovaný obraz Laokoon se svým názvem hlásí k antickým inspiracím. Antické Řecko a Řím byly považovány za kolébku evropské civilizace. Na počátku 30. let, kdy celá řada umělců začala do svých děl vkládat metafory hrozby zkázy civilizace, se reference ke klasickým dílům a tématům objevují v umění častěji než dřív.

František Hudeček vystavil svůj obraz s výmluvným antickým námětem na I. Jarním zlínském salonu v roce 1936. Námět obrazu se odvolává k řecké báji o trójském věštci Laokoonovi, který varoval Trójany před darem Řeků – Danaů v podobě obřího dřevěného koně, do něhož se Řekové v čele se lstivým Odysseem ukryli. Laokoona spolu s jeho dvěma syny vzápětí po varování zardousili dva mořští hadi. Trójané to považovali za znamení bohů, vtáhli koně za brány města a rozhodli tak o svém neblahém osudu. Scéna rdoušení Laokoona a jeho synů je námětem slavného helénistického mramorového sousoší i celé řady dalších uměleckých děl. František Hudeček se namísto popisného líčení dramatické scény uchýlil k vyvolání hrůzné snové vidiny zcela v duchu surrealistické estetiky.

Ačkoli Uměleckoprůmyslovou školu opustil předčasně, je jeho stopa na české umělecké scéně od konce 30. let výrazná. Od roku 1942 byl členem Skupiny 42, jejíž členové opěvovali moderní město a programově tvořili v duchu „mytologizace“ všednosti a moderní civilizace. S melancholickými pohledy na městská zákoutí a periferie souzněla také ikonická postava Hudečkových obrazů – Noční chodec.

František Hudeček (1909–1990)

Laocoön

1932

oil on canvas,150 * 110 cm

GASK O 71

FrantišekHudeček’s unusually monumentally conceived Laocoöntakes its title from classical antiquity. Ancient Greece and Rome were considered the cradle of European civilisation, and in the early 1930s, when a number of artists began to work with metaphors relating to the possible ruin of civilisation, references to classical art and classical motifs began to appear more frequently in art.

Hudeček exhibited his painting with its evocative classical motif theme at the First Spring Salon in Zlín in 1936. Its subject is a reference to the Trojan priest Laocoön, who warned the Trojans against accepting the Greeks’ (Danaians’) gift of a giant wooden horse (in which the Greeks were hiding, led by the cunning Odysseus). After issuing his warning, however, Laocoön and his two sons are strangled by two sea serpents. The Trojans took this as a sign from the gods and dragged the horse inside the city gates, thus sealing their fate. The strangling of Laocoön and his sons is the subject of a famous Hellenistic marble sculpture and appears in numerous other works of art. Instead of describing the dramatic scene in a descriptive manner, Hudeček evokes a horrific dream vision, executed in the spirit of Surrealist aesthetics.

Although FrantišekHudeček left the Prague College of Applied Arts without graduating, he left a distinctive mark on Czech art from the late 1930s onwards. In 1942 he joined Group 42, whose members celebrated the modern city and who programmatically produced art that ‘mythologised’ everyday life and modern civilisation. Melancholic images of the city’s hidden outskirts were perfectly in harmony with that iconic figure of Hudeček’s paintings, the Night Walker.