Civilizace / Civilisation

ENG ↓

Josef Istler (1919–2000)

Civilizace

1941–1943

olej, plátno, dřevo, 49,5 * 56,5 cm

GASK O 304

Raná tvorba Josefa Istlera je silně ovlivněna surrealismem. Ve svých dílech často pracuje s vnitřním modelem, se skutečností, která se odehrává pouze v mentálních krajinách. Téma nočního přízraku, ohrožení a úzkosti, tlumočené často prostřednictvím fantomatické figury, prostupuje celou Istlerovou tvorbou.

Obraz Civilizace je sugestivní alegorií válečné doby. V pusté krajině naznačené jen pruhem země a hlubokým prázdným prostorem se vynořuje snový přízrak: skořápka křehkého rozpadajícího se torza symbolizující myšlenku humanismu. Zezadu je ohrožována a postupně pohlcována fantomem temnoty. S obdobným podobenstvím pracovali i další umělci avantgardy, například Josef Šíma. Smyslovou naléhavost Šímovy malby však v tomto případě nahrazuje éteričnost vize, která se již téměř zcela odpoutává od vnějšího světa.

Josef Istler byl v podstatě autodidaktem; v mládí pro něj bylo určující setkání s Karlem Teigem, Toyen a generačními souputníky z okruhu skupiny RA. Vliv surrealismu ho po druhé světové válce přivedl do okruhu mezinárodního uskupení COBRA. Po roce 1960 se jeho tvorba proměnila a bývá řazena k širšímu okruhu strukturální abstrakce.

Josef Istler (1919–2000)

Civilisation

1941–1943

oil on canvas and wood, 49,5 * 56,5 cm

GASK O 304

Josef Istler’s early work was strongly influenced by Surrealism. He often worked with an inner model, with a reality that only exists in mental landscapes. The theme of the night-time spectre, of danger and anxiety – often conveyed through phantom figures – permeates Istler’s entire body of work.

Civilisation is an evocative allegory of wartime. In a barren landscape, intimated by just a strip of land and a deep empty space, a dreamlike apparition emerges: a shell of a fragile crumbling torso, symbolising the idea of humanism. It is threatened from behind and gradually swallowed up by the phantom of darkness. Other avant-garde artists – Josef Šíma, for instance – worked with similar imagery. In this case, however, Šíma’s sensual urgency is replaced by an ethereal vision that is almost completely detached from the outside world.

Josef Istler was essentially a self-taught artist; in his youth, meeting Karel Teige, Toyen and his generational peers from the Ra art group made a major impact on him. After the Second World War, the influence of Surrealism led him into the circle of the international COBRA group. His worked changed after 1960 and is often classified as part of the wider circle of structural abstraction.