Poklad / Treasure

ENG ↓

Martin Kuriš (*1973)

Poklad

(2000)

olej, tempera, plátno, 200 * 280 cm

O 1861

Dějová a výpravná malba Poklad je melancholicky radostnou malířskou skladbou, která odráží umělcův úžas nad krásou magického světa, poskládaného do snivé pestrobarevné koláže. Máme dojem, jako bychom se dívali na podivuhodný podmořský svět v obřím akváriu. Na modrofialovém pozadí můžeme sledovat rozličné druhy ryb a bujnou podmořskou flóru spolu s lodním vrakem, jenž možná ukrývá onen ztracený poklad, nebo také odkazuje k peripetiím vlastních ztroskotání. V popředí něžně svítí dvojice těl nahých plavkyň, které jsou oslavou dívčího i ženského půvabu. Tento pohádkový výjev patří do Kurišova tzv. kouzelného období, kdy namaloval cyklus obrazů Profesor Frankenstein. V tomto souboru převládala mytologizace a bájivost v kontrastně expresivním ladění, vedoucím až k jedovaté barevnosti. Malířova překypující imaginace je vždy úzce spojena s jeho osobním vývojem a směřováním. Poklad tak upomíná na umělcovo dětství, na jeho fascinaci vodou, rybami, mořem, které zažíval např. při svém prázdninovém potápění v Bulharsku. Nalezneme tu však i zakódovanou vzpomínku na dobu, kdy se naopak sám stával rodičem.

Martin Kuriš vystudoval AVU v Praze. Žije a pracuje v malé sudetské vesnici Příbrami u Verneřic. Věnuje se malbě, ilustraci a loutkovému divadlu (dramatizaci a inscenační tvorbě), publikační a pedagogické činnosti na FUD UJEP v Ústí na Labem.

Martin Kuriš (1973)

Treasure

(2000)

oil and tempera on canvas, 200 * 280 cm

O 1861

The narrative and visually rich painting Treasure is a melancholic yet joyful work that reflects the artist’s sense of awe at the beauty of a magical world, arranged into in a dreamy, colourful collage. It gives the impression of looking at a wondrous underwater world in a giant aquarium. Set against a violet-blue background, the painting depicts diverse species of fish and lush underwater flora alongside a shipwreck that may be hiding the lost treasure hinted at by the title and that may also be a reference to personal feelings of being ‘lost at sea’. Shining gently in the foreground are the naked female bodies of two swimmers, a celebration of both girlish and feminine grace. This fairy-tale scene reflects Kuriš’s ‘magical’ period, when he painted his Professor Frankenstein cycle, a series of works dominated by myths and fables and a contrasting expressive mood that produced an almost toxic colour palette. Kuriš’s abundant imagination always closely relates to his personal history and direction. Treasure thus recalls his childhood and the fascination with water, fish and the sea which he experienced while diving on a holiday in Bulgaria. But the painting also contains memories of the time when he became a parent himself.

Martin Kuriš is a graduate of Prague’s Academy of Fine Arts. He lives and works in the small north Bohemian village of Příbram. Besides creating paintings and illustrations, he is also engaged in puppet theatre (dramatization and staging) and in publishing and teaching activities (Faculty of Art and Design, University of Jan Evangelista Purkyně, Ústí nad Labem).