Krajina / Landscape

ENG ↓

Otto Placht (*1962)

Krajina

(1996)

olej, plátno, 100 * 161 cm

GASK O 1706

Tvorba i osobní život malíře Otto Plachta se už bezmála tři desetiletí odvíjejí mezi dvěma od sebe vzdálenými místy našeho světa – Prahou, kde se narodil, a jeho druhým domovem, který si vybudoval v Peru, na břehu jezera Yarinacocha. Setkání s amazonskou přírodou, vegetací džungle, s indiány a jejich duchovním světem, s ayahuaskou – jedním z „pokrmů bohů“ – po léta zásadně ovlivňuje jeho vztah ke skutečnosti i pohled na umění a otevírá „brány vnímání“ odlišné vizualitě a pojetí světa.

Obraz Krajina zachycuje výjev, v němž se – stejně jako v životě indiánů – zcela přirozeně prolíná realita s mýtem a vizí. V prostředí, kde tyto složky existují neodděleně a jsou prožívány zároveň a stejně reálně, je jeho obraz pokusem zachytit podstatu této „nevšední všednosti“. Obraz působí kaleidoskopicky, jako by se rozpadal do prolínajících se, až ornamentálně působících ploch a prostorových plánů. Vtahuje pozorovatele do imaginárního prostoru bez hranic a horizontu. Dvě postavy sedící v pravé části obrazu, z nichž jedna má na klíně dítě, by mohly být odkazem k radostné události – narození první malířovy dcery na podzim roku 1996.

Otto Placht vystudoval malbu na pražské AVU. Zlom v jeho tvorbě i životě nastal v roce 1993, kdy jako mladý absolvent odjel vyučovat kresbu na uměleckou školu do peruánské Pucallpy. Netušil, že tím vstupuje na „stezku srdce“, která změní smysl jeho dalších životních směřování a cest, a že po další desetiletí bude svůj život dělit mezi dva domovy, aniž by jednomu z nich dokázal dát přednost.

Otto Placht (1962)

Landscape

(1996)

oil on canvas, 100 * 161 cm

GASK O 1706

For the past almost three decades, the painter Otto Placht’s life and work have played out in two very distant places – Prague, where he was born, and his second home on the shores of Lake Yarinacocha in Peru. His encounter with the Amazonian landscape, the vegetation of the jungle, the local peoples and their spiritual world, including ayahuasca (a ‘plant of the gods’), has fundamentally influenced his relationship to reality and his view of art, opening the ‘doors of perception’ to a different visuality and a different understanding of the world.

Landscape depicts a scene in which reality quite naturally blends with myth and vision – just as it does in the life of the local Indians. Made in a setting where these elements of life are not separate but are experienced simultaneously and felt as equally real, his painting reflects an attempt at capturing the essence of this ‘extraordinary ordinariness’. Landscape feels kaleidoscopic, it seems to break up into intertwining, almost ornamental surfaces and pictorial planes. It draws the viewer into an imaginary space without boundaries or horizon. The two figures seated in the right part of the painting, one of them depicted with a child on their lap, could be a reference to a joyful event – the birth of the artist’s first daughter in the autumn of 1996.

Otto Placht studied painting at the Academy of Fine Arts in Prague. The turning point in his work and life came in 1993, when as a young graduate he went to teach drawing at an art school in Pucallpa, Peru. Little did he know that in doing so, he was embarking on a ‘journey of the heart’ that would change his future direction in life, and that he would spend the next decade dividing his life between two homes without being able to give priority to either one of them.