Perský koberec (Vzpomínka na Bruggy) / Persian Carpet (Memory of Bruges)

ENG ↓

Martin Mainer (*1959)

Perský koberec (Vzpomínka na Bruggy)

(1991)

asambláž; juta, akryl, polystyren, molitan, 200,5 * 280,5 cm

GASK O 1818

Veristický obraz Vzpomínka na Bruggy byl inspirován silným zážitkem, který si Martin Mainer odnesl z renesanční malby Madona kanovníka van der Paele vytvořené vlámským umělcem Janem van Eyckem, kterou spatřil při své návštěvě Brugg. Mainerovu pozornost upoutal výrazný segment díla, a sice malířské zpracování dekorativního vzoru textury perského koberce překrývajícího Madonin trůn. Očarován mistrovským iluzionismem vytvořil působivé postmoderní dílo, které v sobě ukrývá samostatný svět – svět magických kosmologií. Vznášející se koberec s asamblážovanými kostkami bílého polystyrenu, zastupujícími zeměpisná místa významných autorových vzpomínek, propojuje několik realit a možností čtení plátna. Protínají se zde momenty malby reálného předmětu s principem svobodného rozvíjení asociací, jež nabízejí barevné skvrny, stíny, světlo i sám dekorativní vzor. Při volných fantazijních představách nalezneme v paternových obrazcích zasuté děje či výjevy vybízející k vlastním iluzivním interpretacím. Umělec tak demonstruje svůj postoj, že abstraktní ornament ve své podstatě neexistuje a že i za nezobrazivým dekorem se vždy nachází něco konkrétního.

Martin Mainer vystudoval UMPRUM a AVU v Praze a je etablovanou osobností současné české malby, s kořeny v generaci 80. let. Jeho umělecká dovednost má experimentálně výzkumný i duchovní charakter a vyznačuje se smyslovým, emocionálním a expresivním malířským rukopisem.

Martin Mainer (1959)

Persian Carpet (Memory of Bruges)

(1991)

acrylic and polystyrene on jute, 200.5 * 280.5 cm

GASK O 1818

The veristic painting Memory of Bruges was inspired by the powerful experience of viewing the Belgian artist Jan van Eyck’s Renaissance painting The Virgin and Child with Canon van der Paele, which Martin Mainer saw on a visit to Bruges. Mainer was drawn to a distinctive detail of the work, specifically the way Van Eyck treated the texture in the decorative pattern on the Persian carpet covering the Madonna’s throne. Enchanted by this masterful illusionism, he created an impressive Postmodern work that contains a world of its own – a world of magical cosmologies. The floating carpet with cubes of white polystyrene representing the locations of the artist’s important memories, connects several realities and offers numerous ways of reading the painting. A painting of a real object intersects with the free associations offered by the splashes of colour, the shadows, the light and the decorative pattern itself. If we let our imagination run free, we can identify scenes or events that invite our own illusory interpretations. The artist thus puts forward a position demonstrating that there essentially is no such thing as abstract ornament, that even behind non-representational decorativeness there is always something concrete.

Martin Mainer, a graduate of the Academy of Arts, Architecture and Design and the Academy of Fine Arts in Prague, is an established figure on the contemporary Czech painting scene, with roots in the 1980s generation of artists. His art is experimental and spiritual in nature and is characterised by a sensual, emotional and expressive painting style.