Zdenek Rykr, Krajina s červenou cestou / Landscape with a Red Road

ENG ↓

Zdenek Rykr (1900–1940)

Krajina s červenou cestou

1920

olej, plátno, 35 * 42 cm

O 108

Dílo Krajina s červenou cestou patří mezi velmi působivé rané práce Zdenka Rykra. Malíř se v tomto období, kdy byl ovlivněn Edvardem Munchem, věnoval krajinomalbě vztahující se k okolí rodného Kolína a Chyše. Kompozice obrazu je vystavěna z jakýchsi nahrubo otesaných hmot, jejichž hrany zvýrazňuje magický temnosvit. Ostře modelované červené a zelené tvary s kontrastním nasvícením jsou doplněny okrovými plochami zdí lemujícími rubínovou cestu na temně modrém plánu pozadí. Expresivní a hutná atmosféra vyzývá k hloubavým úvahám, současně je však i vábivým podnětem k putování a ke vstupu do světa dosud nepoznaných tajemných dějů za hranicemi běžné reality.

Zdenek Rykr náleží mezi významné osobnosti českého moderního umění. Vystudoval dějiny umění a klasickou archeologii. Uměním se zabýval teoreticky i aktivně jako malíř a scénograf. Na začátku dvacátých let, kdy se ocitl v blízkosti Tvrdošíjných (vystavoval s nimi na jejich 3. výstavě v roce 1921), se zabýval novými možnostmi výkladu kubismu v duchu kubištovského magického realismu, jak jej pěstovali i někteří malíři z okruhu Devětsilu (například Alois Wachsman).

Zdenek Rykr (1900–1940)

Landscape with a Red Road

1920

oil on canvas, 35 * 42 cm

O 108

Landscape with a Red Road is one of several impressive early works by Zdenek Rykr. During this period, when Rykr was influenced by Edvard Munch, he focused in particular on landscapes relating to the area around the town of Chyše and his native Kolín. The painting’s composition is built around roughly hewn forms whose contours are accentuated by a magical chiaroscuro. The sharply modelled red and green shapes, depicted in contrasting light, are complemented by the ochre-coloured forms of the walls lining the ruby-red road, which themselves contrast with the dark blue background. The dense, expressive atmosphere encourages thoughtful reflection but also entices us to wander, to enter into a world of previously unknown mysteries beyond the limits of everyday reality. 

Zdenek Rykr is an important figure in Czech modern art. He studied art history and classical archaeology, and besides making art he was also active as an art theorist and scenographer. In the early 1920s, when he moved in the circle of artists from the Tvrdošíjní [Hard-headed Ones] group (exhibiting with them at their third exhibition in 1921), Rykr engaged in new ways of interpreting Cubism in the spirit of the Cubist magical realism then being explored by several Devětsil painters (such as Alois Wachsman).