Název výstavy Knihomol odkazuje nejen ke stejnojmennému kryptoautoportrétu Františka Kupky (1871–1957) z roku 1897, ale i k jeho celoživotnímu hledačství a neúnavnému systematickému studiu humanitních i přírodních věd, které ovlivnilo jeho progresivní názory na malbu i poučený přístup k ilustracím historických textů. Kupkova ilustrační tvorba, vznikající v první čtvrtině 20. století, a její místo v souvislostech celého díla tohoto „průkopníka abstrakce“ je hlavním tématem výstavy, která představí rozsáhlý soubor bibliofilií ze sbírek GASK v kontextu děl ovlivněných archaizujícími tendencemi, projevujícími se v Kupkově díle v prvním desetiletí 20. století.

V rámci velkých přehlídek Kupkova díla je ilustrační tvorbě obvykle vyčleněna spíše marginální pozice. S ohledem na rozsah práce v porovnání s autorovou revoluční volnou tvorbou, nebo s přihlédnutím k faktu, že většina Kupkových ilustračních prací vznikla na zakázku, pro autorovu obživu, je to pochopitelné. Možnost nahlédnout blíže do procesu vzniku jedinečných bibliofilských projektů a porovnávat jednotlivá díla a přístupy však přesvědčivě prokáže, že studia a pečlivé přípravy pro tyto úkoly, s nimiž se na něj obraceli významní pařížští nakladatelé luxusních knižních vydání, i soustředěná práce na souborech ilustrací měly pro Kupkův další umělecký i osobní vývoj zásadní význam.

Galerie Středočeského kraje (ještě jako Středočeská galerie) získala v šedesátých letech 20. století do svých sbírek unikátní soubor zajímavých a dosud podrobněji nezpracovaných knižních ilustrací Františka Kupky. Vedle výtisků vydaných bibliofilií najdeme v souboru originální signované Kupkovy studie a návrhy (kresby, kvaše a akvarely) i několik listů malířovy korespondence. Zejména tři soubory Erinyí Leconta de Lisle (vyd. 1908) jsou cenným svědectvím procesu Kupkovy práce – seznamují nás s přípravnými kresebnými skicami i s výslednou podobou bibliofilie doprovázené Kupkovými hlubotisky v několika stavech tisku. Galerie vlastní i druhé z trojice děl vztahujících se k období starověkého Řecka – Aristofanovu Lysistratu (vyd. 1911) ilustrovanou barevnými lepty, dále obě dvě Kupkou upravená a ilustrovaná vydání Šalamounovy Písně písní  (první vyd. v roce 1905 i pozdější z roku 1931) a výtisk Kupkovy výtvarné sumy ohlížející se za prvními patnácti lety objevování abstrakce – album Čtyři příběhy černé a bílé (vyd. v Paříži v roce 1926, G. Kadar).

Celek poskytuje nebývale celistvý  pohled na Kupkovu činnost v oboru knižní ilustrace. Spolu s dobovými ohlasy a úryvky z korespondence zprostředkovává svědectví dotýkající se Kupkových vědeckých aspirací a až encyklopedického záběru zájmů i jazykových znalostí. Široké spektrum inspirací i osobních reflexí, které čerpal z pečlivého studia historie, archeologie, antického divadla a filosofie, vyústilo nejen ve snaze vytvořit na podkladě textu historicky poučenou interpretaci literární předlohy, ale dalo paralelně vzniknout specifické formě výtvarného archaismu, který vedle ilustračních zakázek našel ohlas i v tehdejší Kupkově volné tvorbě.

K výstavě je k dispozici katalog, který je v prodeji v naší galerijní prodejně GASK SHOP. Můžete si ho zakoupit také v našem e-shopu ZDE.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Středočeského kraje a Státního fondu kultury ČR.