GASK poskytuje ze svých sbírek reprodukce pro nekomerční (vědecké, odborné, studijní) i komerční účely.

Prosíme o vyplnění žádosti v elektronické podobě na webu GASK v sekci Správa sbírek / Praktické informace

V případě dotazů se obracejte na Registr sbírek:

Kateřina Dlabolová / dlabolova@gask.cz nebo Jitka Francová / francova@gask.cz

Zpoplatnění služby:

GASK poskytuje fotodokumentaci zdarma v těchto případech:

 • Žadatelem o fotodokumentaci je fyzická osoba nepodnikající a o data žádá pro nekomerční účely – vědecké, odborné, studijní.
 • Žadatelem je galerie či muzeum, jejichž zřizovatelem je stát, kraj či město
 • GASK si vyhrazuje právo poskytnout data zdarma i v jiných výjimečných případech, kdy tím bude podpořeno vzdělání, kultura či věda

V ostatních případech je služba poskytnutí fotodokumentace zpoplatněna dle následujícího ceníku platného od 1. 2. 2024.

Získané prostředky investuje GASK do fotodokumentace či skenování dosud
nezdokumentovaných sbírkových předmětů.

Nekomerční užití
(vědecké, odborné)
Komerční užití
(merch,..)
Poskytnutí
fotodokumentace
jednomu sbírkovému
předmětu GASK

(u podsbírky malby se
většinou jedná jak o
avers, tak i revers, u
podsbírky plastiky o tři až
pět pohledů na dílo)
250,- Kč (bez DPH)500,- Kč (bez DPH)
 • Poplatky budou účtovány fakturou na základě uzavřené licenční smlouvy

Podmínky reprodukování sbírkových předmětů:

 • Galerie účtuje žadateli poplatek za zhotovení a souhlas s užitím děl pro reprodukční účely a za náklady spojené s pořízením obrazových dat,
 • Žadatel se zaváže, že fotografický materiál, použije jen k tomu účelu, k němuž mu byl poskytnut, a neposkytne jej třetímu subjektu,
 • Z plochy reprodukce nesmí být pořizován výřez, reprodukovaný předmět nesmí být kryt přetiskem nebo jinak měněn bez předchozí dohody,
 • Veškeré barevné reprodukce sbírkových předmětů musejí být co nejvěrnější,
 • O jakékoli další užití fotografického materiálu (další edice apod.), které není uvedeno v původní žádosti, je třeba požádat znovu a není kryto původním poplatkem,
 • Díla žijících autorů či autorů, od jejichž úmrtí neuběhlo 70 let, jsou chráněna autorskými právy a nelze je použít bez souhlasu autora či dědiců. Pokud nedisponuje GASK výhradní licencí k dílu, je povinností objednavatele zajistit si autorská práva k danému dílu.
 • Žadatel je povinen u reprodukce uvést základní údaje o exponátu (jméno autora, název díla, datace, příp. jméno fotografa) a dále že dílo pochází ze sbírek GASK
 • GASK poskytuje data získaná pouze od fotografa, se kterým má GASK uzavřenou smlouvu o poskytnutí výhradní licence anebo od digitalizačního centra Středočeské vědecké knihovny v Kladně, kde jsou díla na papíře skenována a otázku autorských práv není nutné řešit.