Lektorské centrum GASK

Umění jako způsob myšlení a komunikace.
Umění jako jeden z klíčů ke světu, k našemu prostoru, k nám samotným.
Umění jako jedna z cest k porozumění a empatii.

Lektorské centrum GASK vzniklo v roce 2009 jako propojení instituce s veřejností. Naším hlavním cílem je přibližovat publiku umění jako přirozenou součást života a představovat GASK jako otevřené místo.

Pevnou součástí naší nabídky jsou výtvarné dílny pro děti a mládež, mezigenerační programy pro rodiny, edukační programy pro školní a zájmové skupiny nebo projekce filmů. Na komentovaných prohlídkáchpřednáškách a celodenních výtvarných dílnách pro dospělé spolupracujeme s kurátorským oddělením, umělci a knihovnou GASK.

Ve své práci využíváme sbírkový fond GASK prezentovaný ve stálé expozici Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence. Koncept stálé expozice GASK originálně, smysluplně a efektivně posiluje zásadní myšlenku, že umění není pouze záležitostí estetiky, ale především reflektuje společnost a že každé dílo podává zprávu o světě. Každý dílčí program vytváříme s respektem k uměleckému dílu a kurátorské koncepci.

Programové portfolio Lektorského centra GASK

GASK dětem

V pravidelných odpoledních výtvarných dílnách objevují děti od pěti do čtrnácti let výtvarné techniky a setkávají se s originálními díly moderního a současného umění. Děti poznávají obsah a formu vybraného díla a stávají se umělci reagujícími na aktuální témata a otázky.

GASK teens

V celoročním programu seznamujeme středoškolské studenty nejen s originálními díly moderního a současného umění, ale také s chodem galerie, s náplní práce jednotlivých galerijních pozic a především s přípravou výstav. Na základě získaných zkušeností studenti navrhují vlastní tematickou výstavu ze sbírek GASK, kterou instalují, propagují a v závěru projektu představí na své vernisáži. Výstava doplňuje stálou expozici GASK Stavy mysli / Za obrazem - Obměny a intervence o další stav mysli.

ne/tábor GASK

Pro děti od šesti do dvanácti let a pro mládež od třinácti let připravujeme v srpnu čtyřdenní letní výtvarné dílny. „Táborový“ program navrhujeme k aktuálním výstavám v GASK nebo ke stálé expozici. Malí a mladí milovníci umění hledají vlastní tvorbou odpovědi na nemálo otázek, před které nás umění staví. Všechny turnusy zakončujeme vernisáží a odpolední výstavou pro rodiče a kamarády.

GASK rodinám

Spolu se ptát. Spolu hledat odpovědi na otázky. Spolu tvořit. Spolu pronikat do moderního a současného umění. Dvě generace, dva úhly pohledu, dva zdroje postřehů a nápadů. Naše mezigenerační programy pro rodiny otevírají nový prostor pro vzájemné obohacování a poznávání nejen umění, ale i sebe samých.

 • Mezigenerační programpro rodiny připravujeme jedenkrát za měsíc, vždy v sobotu od 13.00 hodin. Vybíráme si dílo jednoho autora ze stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence nebo jej koncipujeme jako jeden z doprovodných programů proměnných výstav.
 • Spolu…_dialogové listy jsme navrhli jako samoobslužný program pro mezigenerační dialog k poznávání děl vybraných dvojic autorů ze stálé expozice GASK, kteří jsou v příbuzenském vztahu. Základem programu je dialogový list věnovaný konkrétní dvojici autorů. Dialogový list doplňuje taška s pomůckami, jež je k zapůjčení na pokladně GASK. Cyklus volně pokračuje dialogovými listy Spolu…výstavou navrženými ke konkrétním proměnným výstavám.

GASK školám

 • Edukační programy_navrhujeme ve variantách pro jednotlivé stupně vzdělávání a uvažujeme také s ohledem na vzdělávání žáků se specifickými potřebami. Naši nabídku jsme rozdělili do balíčků, které vycházejí ze vzdělávací oblasti umění a kultura, jež je propojována s dalšími vzdělávacími oblastmi. Konkrétní programy pracují s interdisciplinárními vazbami a zohledňují také průřezová témata jako dnes neodmyslitelnou součást vzdělávacích koncepcí. Každý ze čtyř balíčkůStavy mysli,Po/kroky umění/m,Galerie školou a Tvář baroka má svůj potenciál využití ve výuce, aby otevřel žákům a studentům nové možnosti jejich studia. Edukační programy jsou situovány do Stavů mysli / Za obrazem – obměny a intervence, stálé expozice GASK, která prezentuje sbírky instituce.

 • Akreditované vzdělávací programy pro pedagogy_Ve spolupráci s tradičním spolkem Česká sekce INSEA (InSEA = International Society for Education through Art), který disponuje akreditací MŠMT pro organizaci vzdělávacích kurzů, připravujeme pro pedagogy kurzy muzejní edukace. Učitelé mají možnost nahlédnout do vzniku edukačního programu k vybranému dílu, navrhnout a realizovat vlastní program. Cílem kurzu je představit umění jako nevyčerpatelný zdroj inspirace v práci s dětmi, protože na umění není nikdy příliš brzy, ani pozdě.

 • Odborná praxe pro studenty pedagogických oborů_Studentům pedagogických oborů na středních a vysokých školách nabízíme možnost absolvovat odbornou praxi v Lektorském centru GASK. Během praxe studenti poznávají každodenní práci edukátorů galerie výtvarného umění, podílejí se na realizaci edukačních programů pro školní skupiny a vytvářejí svůj vlastní program.

GASK bez bariér

V Lektorské centrum GASK i v celé instituci vycházíme z myšlenky rovného přístupu ke kultuře a vzdělání. Mezi návštěvníky GASK vítáme lidi různého věku, vzdělání, s různými životími zkušenostmi, kulutou, náboženským vyznáním i zdravotním či sociálním znevýhodněním. Po třech úspěšných letech projektu Umění spojení (2013 - 2015) jsme se rozhodli přenést klíčové myšlenky do každodenní práce v projektu GASK bez bariér. Tento projekt se stal výzvou pro celou instituci, která hodlá svým otevřeným přístupem šířit progresivní společenské hodnoty a staví se proti diskriminaci a intoleranci všeho druhu. Ve spolupráci s komunitami se snažíme pochopit a vyvracet negativní a předpojaté názory. A to v obou směrech. GASK je místem, kde jsou přijímány odlišnosti - ať už kulturní, sociální, zdravotní či etnické.

GASK plus

Vše, co se nám tak nějak nevejde do žádného šuplíku. Programy pro širokou veřejnost, v netradičním čase, formátu nebo mimo prostředí GASK.
 • Muzejní noc_Květen nás baví, protože začíná festival muzejních nocí. Program promýšlíme do podoby, která zaujme všechny generace – koncerty, komentované prohlídky, výtvarné dílny pro děti i dospělé, módní přehlídky a tanečně-dramatické intervence.
 • Zapni světlo pro Pešánka!_Zdeněk Pešánek je jedním z nejslavnějších kutnohorských rodáků, tvůrcem první veřejné světelně-kinetické plastiky na světě, tzv. Edisonky, propojující ve svých dílech pohyb, barevné elektrické světlo i hudbu. Ve světovém kontextu je dnes oceňován jako průkopník a teoretik světla ve výtvarném umění. Ve svém rodném městě a regionu je ale neznámou a opomíjenou postavou. Chceme to změnit! Od roku 2016 realizujeme ve spolupráci s umělci, teoretiky, školami i širokou veřejností různorodé akce přibližující Pešánkův život a dílo. Součástí projektu je také lednová Noc v galerii.
 • Komentované prohlídky a výtvarné dílny_Několikrát do roka připravujeme výtvarné dílny s umělci. Výjimečnými setkáními s umělci a kurátory jsou také komentované prohlídky k vybraným výstavám.
 • Jó/GASK_Jóga v galerii_Inspirativní koncepce stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence nám otevírá různé možnosti interpretace. Jednou z nich je jarní a podzimní jóga v galerii, která umožňuje prožít vybraný stav mysli jiným způsobem koncentrace než běžnou návštěvnou.
 • Severský filmový podzim_Každý rok k nám po tři listopadové středy vane svěží severský vítr. Filmy z produkce Severského filmového klubu promítáme od 19.00 hodin.

 

Prostory Lektorského centra GASK

 • Ateliéry Lektorského centra #1 a #2 jsou prostory pro výtvarné dílny a edukační programy s výtvarnou aktivitou.
 • Časová osa je obvykle prvním místem setkání a kontaktu v rámci edukačních programů pro školní skupiny, ale i výtvarných dílen pro děti. Otevřený prostor v těsné blízkosti ateliéru poskytuje vhodné zázemí pro úvodní motivaci k programu. Časovou osu realizovali pro GASK Jiří Franta a David Böhm.
 • Vizuální herny jsou interaktivním prostorem v prvním patře severního křídla jezuitské koleje, který umožňuje doslova vstoupit do děl světových malířů. Autorkou koncepce je Barbora Zachovalová.
 • Dětský koutek je dílem Evy Koťátkové. Děti od dvou do deseti let v něm mohou strávit inspirativní čas hrou, drobnými výtvarnými aktivitami, četbou nebo jen odpočinkem.

 

Edukátoři LC GASK:

Karin Vrátná Militká / VratnaMilitka@gask.cz, 702 045 215

Veronika Zikmundová / zikmundova@gask.cz, 725 607 390

Karolína Šteffková / steffkova@gask.cz, 725 607 395

Lucie Sádlová / sadlova@gask.cz, 725 971 437

Věra Pinnoy / pinnoy@gask.cz

Šárka Ondráková / od června 2019 na mateřské dovolené

 

Mgr. Karin Vrátná Militká (nar. 1983 v Náchodě) vystudovala výtvarnou výchovu (Pedagogická fakulta) a matematiku (Přírodovědecká fakulta) na Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 2005 studovala na St. Cloud State University of Minnesota, USA na Katedře výtvarné tvorby. Po ukončení magisterského programu v roce 2007 učila oba vystudované obory na sportovním gymnáziu v Jilemnici (2007-2009), v letech 2009-2015 působila jako výtvarný pedagog na ZUŠ Dobruška a současně dva roky jako edukátor v Galerii moderního umění v Hradci Králové (2009-2011). Od prosince 2015 do června 2019 byla členem výkonného výboru České sekce INSEA a aktivně působí také v pracovní skupině Komory edukačních pracovníků při Radě galerií České republiky (od roku 2014). Lektorské centrum GASK vede od roku 2011.

Mgr. Karolína Šteffková (nar. 1993 v Nymburku) je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na výtvarnou výchovu. Učila výtvarnou výchovu v malotřídní a mateřské škole v Hradištku (2017 – 2018). V roce 2018 se jako dobrovolník aktivně zúčastnila letních výtvarných dílen pARTy time GASK.  V Lektorském centru GASK pracuje jako edukátorka od září 2018.

Mgr. Veronika Zikmundová (nar. 1993 v Havlíčkově Brodě) je absolventkou bakalářského studia Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, oboru Výtvarná tvorba a Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání. Navazující magisterského studium úspěšně ukončila na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol a Muzejní a galerijní pedagogiky). V rámci tohoto studia v roce 2017 absolvovala v GASK souvislou měsíční praxi. V Lektorském centru GASK pracuje jako edukátorka od ledna 2018.

Mgr. Lucie Sádlová (nar. 1979 v Havlíčkově Brodě) vystudovala humanistiku a sociální a kulturní antropologii na Západočeské univerzitě v Plzni. Poté působila jako lektorka a koordinátorka vzdělávacích programů v neziskových organizacích OPIM a EKODOMOV (multikulturní a environmentální výchova). Po mateřské dovolené (od r. 2015) pracovala jako vedoucí lesní mateřské školy Školka v zahradě v Kutné Hoře, kde jako pedagog působí dosud. V roce 2018 absolvovala celoroční kurz pro pedagogy MŠ „Na umění není nikdy příliš brzy ani pozdě“ pořádaný Lektorským centrem GASK. Od července 2019 pracuje v Lektorském centru GASK jako edukátorka.

Mgr. Věra Pinnoy (nar. 1977 v Jablonci nad Nisou) vystudovala sociální práce na VOŠ sociálně právní v Praze. V rámci studia muzeologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně se nyní zabývá tématem společenského poslání kulturních institucí, zejména inkluzí znevýhodněných skupin návštěvníků a rovným přístupem ke kultuře. Po ukončení studia pracovala v Dětském domově v Semilech, od roku 2004 pro Nadaci Divoké husy v Praze. Od roku 2011 je v týmu Lektorského centra GASK v Kutné Hoře, kde v letech 2013 až 2015 realizovala projekt Umění spojení a podílela se na strategii rozvoje společenského poslání GASK, zejména v oblasti nabídky kulturních a vzdělávacích aktivit se zohledněním různých forem znevýhodnění a speciálních potřeb svých návštěvníků a odstraňování možných bariér přístupu.


 

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22