Lektorské centrum

Lektorské centrum GASK vzniklo v roce 2009 a od počátku navazuje na myšlenkovou, prostorovou a programovou nabídku galerie. LC GASK se snaží svou činností podněcovat veřejnost, aby výtvarné umění vnímala jako přirozenou součást svého života a chápala galerijní a muzejní instituce jako otevřené místo.

Během příprav lektorských programů spolupracujeme s kurátorským oddělením, umělci a knihovnou GASK na komentovaných kurátorských prohlídkách, přednáškách a celodenních výtvarných dílnách. Pevnou součástí naší nabídky jsou edukační programy pro školní i zájmové skupiny, odpolední výtvarné dílny pro děti, mezigenerační programy, večerní dílny pro dospělé, vícedenní letní výtvarné dílny pro děti nebo projekce filmů.

 

Od listopadu 2012 do prosince 2015 jsme realizovali projekt Umění spojení, který hledal (a nalézal) cestu k místní komunitě, propojoval a zprostředkovával dialog mezi generacemi, lidmi zdravými i se zdravotním, sociálním či jiným znevýhodněním. V roce 2015 projekt prozatím vyvrcholil třetím ročníkem Umění spojení 015. Kompletní informace ke všem ročníků naleznete v záložkách po pravé straně této stránky. 
Volným pokračováním Umění spojení je od podzimu 2016 projekt GASK bez bariér, kterým chceme nadále rozvíjet své společenské poslání a nabídku kulturních a vzdělávacích aktivit se zohledněním různých forem znevýhodnněí a specifických potřeb svých návštěvníků.
 

Nabídka LC GASK

Edukační programy pro školy:

LC GASK připravuje edukační programy pro mateřské, základní i střední školy. 

Vzdělávací programy, komentované prohlídky, přednášky a výtvarné dílny mají za cíl zprostředkovat atraktivní formou umění 20. a 21. století a otevřít možnost aktivního trávení volného času v galerii.

Programy pro školní skupiny jsou koncipovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (RVP) jednotlivých stupňů vzdělávání. V každém programu propojujeme průřezová témata úzce související s výstavou.

Programy pro mateřské školky první stupeň základních škol trvají 45–60 minut. Skladba dílčích aktivit podporuje komunikativní, sociální a personální kompetence malých předškoláků a školáků. Pestrá mozaika úkolů rozvíjí u dětí jemnou motoriku a estetické cítění.

Programy pro základní školy (90 min) pracují kromě diskusních prvků také s dramatickými a především výtvarnými aktivitami, pomocí nichž rozvíjejí kompetence k umělecké komunikaci a kompetence osobnostně sociální a kulturní.

Časově náročnější Programy pro střední školy (120 min) jsou koncipovány jako diskuse a kladou důraz na spojování souvislostí. Jedním z cílů programů je rozvoj kompetencí kulturních a kumělecké komunikaci, stejně jako kompetencí komunikativních, sociálních a personálních.

NABÍDKU AKTUÁLNÍ PROGRAMŮ K NOVÉ STÁLÉ EXPOZICI STAVY MYSLI/ZA OBRAZEM A DALŠÍM VÝSTAVÁM NALEZNETE V ZÁLOŽCE DOPROVODNÉ PROGRAMY-EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ SKUPINY

Výtvarné dílny pro děti:

  • GASK dětem jsou pravidelné výtvarné dílny, při nichž se děti seznamují s výtvarnými technikami a setkávají se s originálními díly českého umění ze sbírek GASK. Děti interaktivně poznávají obsah a formu vybraného díla a stávají se umělci reagujícími na aktuální témata a otázky. GASK dětem se koná každé školní úterý od 13.30 do 15.00 hodin pro předškoláky a od 15.30 do 17.30 pro žáky prvního stupně ZŠ, každou školní středu od 14.00 do 16.00 hodin pro žáky druhého stupně a každý školní čtvrtek od 14.00 do 16.00 hodin rovněž pro žáky druhého stupně ZŠ. Anotace aktuální dílen na každý měsíc naleznete v záložce DOPROVODNÉ PROGRAMY-PRO DĚTI
  • pARTy time GASK jsou vícedenní letní výtvarné dílny, které navazují na krátodobé výstavy nebo stálou expozici Stavy mysli / Za obrazem. Třídenní tvorba vrcholí čtvrtý den přípravou jednodenní výstavy pro rodiče a kamarády. "Tábor" pořádáme ve čtyřech turnusech vždy v srpnu. 

Mezigenerační programy pro pra-rodiče s dětmi:

  • MEZIGENERAČNÍ PROGRAMY jsou pozvánkou pro dospělé a jejich ratolesti k výtvarným aktivitám, při nichž se mohou vzájemně překvapovat a obohacovat neotřelými pohledy na zadané téma. Rodinné programy se konají zhruba jednou za měsíc v návaznosti na právě probíhající výstavu.

Programy pro studenty a dospělé:

  • KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY ke stálé expozici STAVY MYSLI/ ZA OBRAZEM a k aktuálním krátkodobým výstavám. 
  • VÝTVARNÉ DÍLNY S UMĚLCI jsou dalším typem programu, při němž se mohou návštěvníci setkat nejen s uměním, ale i se samotnými autory. Aktuální přehled nabízených workshopů naleznete v sekci DOPROVODNÉ PROGRAMY-VÝTVARNÉ DÍLNY A KURZY

Prostory Lektorského centra GASK:

  • Ateliér LC GASK je prostor pro výtvarné dílny a lektorské programy s výtvarnou aktivitou. Ateliér navrhl Jan Fabián
  • Časová osa je obvykle prvním místem setkání a kontaktu v rámci edukačních programů pro školní skupiny, ale i výtvarné dílny pro děti. Otevřený prostor v těsné blízkosti ateliéru poskytuje vhodné zázemí pro úvodní motivaci k programu. Časovou osu realizovali pro GASK Jiří Franta a David Böhm.
  • Vizuální herny je interaktivní prostor ve druhém patře Severního křídla Jezuitské koleje, který umožňuje doslova vstoupit do děl světových malířů. Autorkou koncepce je Barbora Zachovalová. Realizace Vizuálních heren se konala v rámci poslední fáze rekonstrukce Jezuitské koleje.
  • Dětský koutek je dílem Evy Koťátkové. Děti od dvou do desíti let v něm mohou strávit inspirativní čas hrou, drobnými výtvarnými aktivitami, četbou nebo jen odpočinkem.

Edukátoři LC GASK:

Karin Vrátná Militká / VratnaMilitka@gask.cz, 702 045 215

Veronika Zikmundová / zikmundova@gask.cz, 725 607 390

Karolína Šteffková / steffkova@gask.cz, 725 607 395

Lucie Sádlová / sadlova@gask.cz, 725 971 437

Věra Pinnoy / pinnoy@gask.cz

Šárka Ondráková / od června 2019 na mateřské dovolené

 

Mgr. Karin Vrátná Militká (nar. 1983 v Náchodě) vystudovala výtvarnou výchovu (Pedagogická fakulta) a matematiku (Přírodovědecká fakulta) na Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 2005 studovala na St. Cloud State University of Minnesota, USA na Katedře výtvarné tvorby. Po ukončení magisterského programu v roce 2007 učila oba vystudované obory na sportovním gymnáziu v Jilemnici (2007-2009), v letech 2009-2015 působila jako výtvarný pedagog na ZUŠ Dobruška a současně dva roky jako edukátor v Galerii moderního umění v Hradci Králové (2009-2011). Od prosince 2015 do června 2019 byla členem výkonného výboru České sekce INSEA a aktivně působí také v pracovní skupině Komory edukačních pracovníků při Radě galerií České republiky (od roku 2014). Lektorské centrum GASK vede od roku 2011.

Mgr. Karolína Šteffková (nar. 1993 v Nymburku) je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se zaměřením na výtvarnou výchovu. Učila výtvarnou výchovu v malotřídní a mateřské škole v Hradištku (2017 – 2018). V roce 2018 se jako dobrovolník aktivně zúčastnila letních výtvarných dílen pARTy time GASK.  V Lektorském centru GASK pracuje jako edukátorka od září 2018.

Mgr. Veronika Zikmundová (nar. 1993 v Havlíčkově Brodě) je absolventkou bakalářského studia Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, oboru Výtvarná tvorba a Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání. Navazující magisterského studium úspěšně ukončila na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol a Muzejní a galerijní pedagogiky). V rámci tohoto studia v roce 2017 absolvovala v GASK souvislou měsíční praxi. V Lektorském centru GASK pracuje jako edukátorka od ledna 2018.

Mgr. Lucie Sádlová (nar. 1979 v Havlíčkově Brodě) vystudovala humanistiku a sociální a kulturní antropologii na Západočeské univerzitě v Plzni. Poté působila jako lektorka a koordinátorka vzdělávacích programů v neziskových organizacích OPIM a EKODOMOV (multikulturní a environmentální výchova). Po mateřské dovolené (od r. 2015) pracovala jako vedoucí lesní mateřské školy Školka v zahradě v Kutné Hoře, kde jako pedagog působí dosud. V roce 2018 absolvovala celoroční kurz pro pedagogy MŠ „Na umění není nikdy příliš brzy ani pozdě“ pořádaný Lektorským centrem GASK. Od července 2019 pracuje v Lektorském centru GASK jako edukátorka.

Bc. Věra Pinnoy (nar. 1977 v Jablonci nad Nisou) vystudovala sociální práce na VOŠ sociálně právní v Praze. V rámci studia muzeologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně se nyní zabývá tématem společenského poslání kulturních institucí, zejména inkluzí znevýhodněných skupin návštěvníků a rovným přístupem ke kultuře. Po ukončení studia pracovala v Dětském domově v Semilech, od roku 2004 pro Nadaci Divoké husy v Praze. Od roku 2011 je v týmu Lektorského centra GASK v Kutné Hoře, kde v letech 2013 až 2015 realizovala projekt Umění spojení a podílela se na strategii rozvoje společenského poslání GASK, zejména v oblasti nabídky kulturních a vzdělávacích aktivit se zohledněním různých forem znevýhodnění a speciálních potřeb svých návštěvníků a odstraňování možných bariér přístupu.


 

Doprovodné programy pro tento týden

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Nid: 7
Nid: 21
Nid: 23
Nid: 24
Nid: 22